KẾ HOẠCH THI KTĐK VÀ CHỮ VIẾT CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

KÊ HOẠCH THI KTĐK VÀ CHỮ VIẾT  CUỐI  HỌC KÌ 1
Năm học 2014 - 2015
 
THỨ NGÀY Buổi Môn KT Người tham gia Ghi chú
Thứ 3 Chiều - Thi viết chữ đẹp 1,2,3   GVCN ( đổi lớp) tiết 1
 
 
Thứ 4  Sáng - Toán- TV 1-5
-Tin  điểm 2
-Gv dạy Văn hóa  ( đổi điểm)
-Cô Thảo,
 
 Chiều -Thi viết chữ đẹp 4-5
-Thi Tin, Anh 4-5  ( điểm 1)
- Chấm bài KT tại điểm 1
-GVCN (đổi lớp) tiêt 1
-Thảo, Thắm, Mai
 - GV văn hóa)
Thông, Hải tập đội tuyển đk, tt
Thứ 5  Sáng -KT Khoa, Sử- Địa 4-5
-1,2,3 hoàn thành các môn khác theo CT
-KT tiếng Anh 3,4,5 ( điểm 2)
-KT tiếng Anh 3 ( điểm 1)
-GV 4-5 ( đổi lớp)
-GV 1,2,3
-GV văn hóa và cô Thắm
- Cô Mai
 
Chiểu - KT tin học ( điểm 2)
- Chấm bài tại điểm 1
-Cô Thảo,  Dân, Nhung, Lan,
- GV văn hóa, GV tiếng Anh
Thông, Hải tập đội tuyển đk, tt
 
-  Ngoài các môn kiểm tra, GV dạy theo TKB để hoàn thành chương trình theo quy định.
-  Thầy Hào với thầy Thái thông báo KH này tới toàn thể GV để thực hiện.
 
 
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                                 Lê Thị Thanh Hà