• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
UBND HUYỆN CAN LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH GIA HANH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
             Số:......../KH-THGH Gia Hanh, ngày 10  tháng 9 năm 2015
     
 
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - NĂM HỌC 2015 -2016
 
I . CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về "Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT&GDTX"; Công văn số 2389/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 về việc "hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 cho giáo viên MN, PT & GDTX";
Căn cứ chỉ thị 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016;
Căn cứ kế hoạch số 1405/KH-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2015 – 2016;
Căn cứ công văn số 532/ PGDDT- GDTX ngày 07/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên MN, TH, THCS năm học 2015 - 2016;
Căn cứ chỉ đạo thực hiện kế hoạch của bộ phận chuyên môn phòng GD & ĐT Can Lộc;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2015-2016 về thực hiện chương trình BDTX cho CBQL và giáo viên tiểu của trường Tiểu học Gia Hanh;
       Căn cứ tình hình thực tế, năng lực và nhu cầu cần bồi dưỡng của giáo viên, trường Tiểu học Gia Hanh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 -2015 như sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Bồi dưỡng chính, thời sự, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT về nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, Khung kế hoạch năm học của Bộ và UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Chuyên đề năm 2015: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Triển khai NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.
2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm/giáo viên.
- Tập huấn dạy học thông qua việc sử dụng các Bộ dụng cụ của mô hình trường học mới (VNEN).
- Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên dạy lớp 1 theo tài liệu CGD Tiếng Việt 1.
3. Nội dung bồi dưỡng 3: Nội dung do Sở  biên soạn tài liệu ( phần địa phương )
- Nghiên cứu về phần  địa phương:  Lịch sử Hà Tĩnh
 Gồm: 35 tiết quy chuẩn.
 
IV.  HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
          1.Trường:
- Tải tài liệu trên website canloc.edu.vn gửi các giáo viên.
- Lập kế hoạch BDTX năm học.
- Chỉ đạo các tổ phân chia các mô đun, hình thức tự học, kiểm tra.
- Kiểm tra hồ sơ tổ, hồ sơ giáo viên.
          - Tổ chức cho GV làm bài thu hoạch, bài kiểm tra.
          2. Tổ chuyên môn - giáo viên
- Lập kế hoạch BDTX của tổ mình. Hướng dẫn các thành viên trong tổ tự học.
- Kiểm tra hồ sơ và tổ chức cho GV làm bài thu hoạch.
- GV tự lên kế hoạch tự học (Dựa trên kế hoạch của trường và kế hoạch của Tổ.)
- BDTX với hình thức cơ bản là việc tự học của bản thân (tự nghiên cứu tài liệu, qua truyền thông, Internet,…).
- BDTX kết hợp với sinh hoạt trong khối, tổ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn và tích cực nghiên cứu tài liệu khi tham gia làm báo cáo viên các lớp tập huấn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.
 
V. CÁC TỔ CM TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁC NỘI DUNG SAU
 
TT Nội dung đề nghị bồi dưỡng
 
1 Đổi mới công tác về sinh hoạt chuyên môn
2 Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương
3 Những vấn đề cơ bản của nội dung bồi dưỡng 1 và 2 (bồi dưỡng thêm kiến thức để tham gia học tập trung).
4 Bồi dưỡng kiến thức về Lịch sử địa phương.
 
 
VI. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỤ THỂ HÀNG THÁNG
 
Thời gian Nội dung BDTX Số tiết
( dự kiến)
Hình thức
BDTX
Kết quả
cần đạt được
 
 
 
  Tháng 9/2015
 
 
Học tập nội dung 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
Tự học
 
Tập trung.
 
 
(Tổ kiểm tra hồ sơ, báo cáo kết quả về trường)
Nắm được các nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Bộ và của địa phương theo các nội dung được thể hiện ở nội dung 1.
 
 
 
Tháng 10/2015
 
 
 
Học tập nội dung 2
 
 
 
 
 
 
 
 
  30
 
 
 
 
 
-Tự học
(nghiên cứu qua truyền thông, Internet và tài liệu)
 
-Tập trung: chuyên đề
 
 
(Trường kiểm tra hồ sơ)
- Thấy vai trò, tác dụng của việc sử dụng các Bộ dụng cụ của mô hình trường học mới (VNEN).
 
- Nắm bắt đầy đủ quy trình, phương pháp của dạy học CGD - TV1
Tháng 11/2015 Học tập nội dung 3:
Bài 1. HÀ TĨNH BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ
Bài 2. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA HÀ TĨNH TRONG QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐẠI VIỆT
 
5
 
 
10
- Tự học
 
Làm bài thu hoạch (trường ra đề)
- Nắm được nội dung của Hà Tĩnh thời nguyên thủy và Hà Tĩnh thuở Hùng Vương.
- Nắm được nội dung: Sản xuất, xây dựng; Góp phần giữ gìn độc lập của đất nước; Văn hóa, khoa cử; Những danh nhân tiêu biểu của Hà Tĩnh thời Đại Việt.
 
Tháng 12/2015 Học tập nội dung 3:
Bài 3. THÀNH LẬP TỈNH HÀ TĨNH
 
5 -Tự học
(nghiên cứu qua truyền thông, Internet và tài liệu)
(Trường kiểm tra hồ sơ)
Nắm được nội dung thành lập tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh thành Hà Tĩnh
Tháng 1/ 2016 Học tập nội dung 3:
Bài  4.  HÀ TĨNH GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945
5 - Tự học
 
Làm bài thu hoạch (trường ra đề)
Nắm được việc chuẩn bị khởi nghĩa ; khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi
5Tháng 2/2016 Học tập nội dung 3:
Bài  5.  HÀ TĨNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
(19-12-1946-20-7-1954)
 
5 - Tự học
 
Làm bài thu hoạch (trường ra đề)
Nắm được công cuộc phòng thủ ở Kì Anh sau ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); Kì Anh dốc sức chi viện chiến trường
Tháng 3/2016 Học tập nội dung 3:
Bài  6HÀ TĨNH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
 
5 - Tự học
 
Làm bài thu hoạch (trường ra đề)
Nắm được quân dân Hà Tĩnh đánh thắng trận đầu
Tháng 4/2016 Học tập nội dung 3:
Bài  7.  NGÃ BA ĐỒNG LỘC
 
    5
- Tự học
 
Làm bài thu hoạch (trường ra đề)
Nắm được ngã ba Đồng Lộc -“tọa độ lửa” của Mĩ chốt chặn chi viện; Ngã ba Đồng Lộc giải tỏa điểm chốt, thông suốt chi viện.
Tháng 5/2015 Trường tổng hợp kết quả BDTX lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ
 
 
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thực hiện trong năm học 2015-2016./.
 
Nơi nhận:                                                                    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
- Phòng GD-ĐT (để báo cáo);
- Các tổ CM (để thực hiện);
- Lưu: Hồ sơ chuyên môn.
 
                                                                                    Hoàng Đình Thái
         
 
      
 
 
              
 
 
                                                   
                                                              

Tác giả: Hoàng Đình Thái
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website